ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor levering aan detail-/tussenhandel Chloé & Co. B.V. gevestigd te 1183 AT Amstelveen aan de Prof. J.H. Bavincklaan 2
Artikel 1. Definities
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 • Chloé & Co.: Chloé & Co. B.V. 
 • Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Producten: goederen die koper van Chloé & Co. koopt;
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tot verkoop van producten en leveringen door Chloé & Co aan koper..
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Chloé & Co., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Toepasselijkheid van de door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Chloé & Co. behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. Steeds is van toepassing de versie van de algemene voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • Van de algemene voorwaarden kan slecht schriftelijk worden afgeweken, onder de uitdrukkelijke toestemming van Chloé & Co. Indien van een onderdeel van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.6. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van de algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht.
Artikel 3. Levering
 • Chloé & Co. streeft er naar om bestellingen binnen vijf werkdagen af te leveren. Geen sprake is van fatale levertermijnen, tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient koper Chloé & Co. eerst schriftelijk in gebreke te stellen en Chloé & Co. een redelijke termijn van nakoming te stellen.
 • Een door Chloé & Co. opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
 • Orders boven € 350 excl. BTW worden zowel in Nederland als België, Duitsland franco door Chloé & Co. vrij aan afleveradres geleverd. Onder de € 350,00 worden door Chloé & Co. € 8,50 verzendkosten in rekening gebracht.
 • Koper is verplicht om bij aflevering de producten in ontvangst te nemen op het tijdstip van aflevering. Aflevering geschiedt op het adres van koper dat bij Chloé & Co. bekend is gemaakt. Koper is gehouden om elke adreswijziging onmiddellijk aan Chloé & Co. mede te delen.
Artikel 4. Deel leveringen

Het is Chloé & Co. toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is Chloé & Co. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 5. Prijs / Prijsverhoging
 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Chloé & Co. afgegeven prijzen: - in euro’s, exclusief BTW, op basis van door Chloé & Co. gehanteerde minimum hoeveelheden, exclusief transportkosten.
 • Indien Chloé & Co. met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Chloé & Co. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Chloé & Co. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet- voorziene omstandigheden.
Artikel 6. Betaling
 • Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 • De betaling van een eerste bestelling geschiedt altijd onder rembours. Indien er langer dan een periode van 1 jaar niet besteld is, geschiedt de eerstvolgende bestelling onder rembours.
 • Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Chloé & Co. en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 • In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is koper, onverminderd de overige rechten van Chloé & Co., en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele voldoening rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, vermeerderd met 3%. Chloé & Co. is in dat geval voorts bevoegd onmiddellijke betaling van alle nog niet betaalde facturen te vorderen, ongeacht of deze reeds opeisbaar zijn, en nakoming van al haar verplichtingen onmiddellijk op te schorten.
 • Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 7. Incassokosten
 • Indien Chloé & Co. na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, dan wel wanneer de koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, is de koper, alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, waaronder onder andere inbegrepen de daadwerkelijke en redelijke kosten voor het inschakelen van advocaten, deurwaarder en andere gemaakte kosten zoals het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 250,-. Levering van producten en/of het verrichten van diensten kunnen tot betaling van de factuurprijs door Chloé & Co. worden opgeschort.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 

 • Alle door Chloé & Co. geleverde producten blijven het eigendom van Chloé & Co. totdat de koper alle (betalings-) verplichtingen uit alle met Chloé & Co. gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 • Door Chloé & Co. geleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Koper is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Chloé & Co. te bewaren.
 • Koper is verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Chloé & Co. dadelijk daarvan op de hoogte te stellen.
 • Koper is verplicht om Chloé & Co. onverwijld op de hoogte te stellen indien ten aanzien van koper (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend of een regeling met schuldenaren wordt getroffen of faillissement wordt aangevraagd en als koper failliet wordt verklaard.
 • Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Chloé & Co. zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen.
 • Koper dient Chloé & Co. tot het terughalen in de gelegenheid te stellen. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Chloé & Co. dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Chloé & Co. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Chloé & Co. zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.
Artikel 9. Garantie
 • Chloé & Co. staat er voor in dat de haar geleverde producten op het tijdstip van levering de kwaliteit bezitten die voor normaal gebruik van de producten is vereist.
 • Indien de product een gebrek vertoont, heeft de koper recht op herstel van de product. Chloé & Co. kan er voor kiezen om de product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de product niet mogelijk is.
 • De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
 • Op haar microdermabrasie apparatuur geeft verkoper een garantie van 3 jaar.
Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen
 • De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde, dient de door Chloé & Co. geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te (laten) controleren. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste producten zijn geleverd; of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper Chloé & Co. deze binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
 • Niet zichtbare gebreken dient de koper onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 weken na aflevering Chloé & Co. schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
 • Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 • Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Chloé & Co. worden geretourneerd.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
 • Chloé & Co. is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
 • De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Chloé & Co. wordt uitbetaald.
 • Indien om welk geval dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Chloé & Co. beperkt tot de factuurwaarde (exclusief BTW) van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, doch in elk geval met een maximum bedrag van € 35.000,-.
 • Behoudens dwingend rechtelijke bepalingen aanvaardt Chloé & Co geen aansprakelijkheid jegens de koper voor de volgende schade: 1. schade door een gebrek of tekortkoming aan producten die door Chloé & Co binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; 2. schade die niet binnen redelijke termijn na ontdekking is gemeld bij Chloé & Co; 3. indirecte schade, gevolgschade, zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst, bedrijfsschade, vertragingsschade, inkomensschade, immateriële schade, letselschade.; 4. schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Chloé & Co en gebruiksvoorschriften op te volgen;
 • In geval van overmacht aan de zijde van Chloé & Co. heeft de koper slechts recht op enige(schade)vergoeding indien Chloé & Co. in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Chloé & Co. bij behoorlijke nakoming niet zou hebben. De hoogte van de (schade)vergoeding bedraagt maximaal het betreffende voordeel van Chloé & Co.
 • Chloé & Co is steeds gerechtigd leveranciers en andere partijen die bij de schadeclaim betrokken zijn, in vrijwaring op te roepen en door de koper geleden schade op die leveranciers en andere partijen te verhalen.
Artikel 12. Ontbinding
 • Indien koper op enige wijze jegens Chloé & Co. tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, almede zich een omstandigheid voordoet zoals genoemd in artikel 6.4 en 8.7, is Chloé & Co. onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst met koper op te schorten.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden en partijen al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Chloé & Co. gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. In dat geval dient het reeds geleverde geretourneerd te worden en reeds ontvangen betaling worden teruggestort.
Artikel 13. Overmacht
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk van de wil van Chloé & Co. zich voordoen waarop Chloé & Co. geen invloed kan uitoefenen en waarvan de gevolgen ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 • Chloé & Co. zal koper zo spoedig mogelijk omtrent het ontstaan van de overmacht in kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de leveringen kan continueren.
Artikel 14. Geschillenbeslechting
 • Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomst en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.
Artikel 15. Toepasselijk recht
 • Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing; De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 000004345975
To Top